Закон України «Про регулювання проституції та діяльності секс-закладів»

Проект вноситься народним депутатом України
Немировським А.В.
(реєстраційна картка № 437 )

Закон України «Про регулювання проституції
та діяльності секс-закладів»

Цей Закон встановлює порядок правового регулювання діяльності у сфері проституції, діяльності секс-закладів в Україні та соціальні гарантії повій.

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Сфера застосування Закону
1. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з діяльністю повій, секс-закладів та соціальні гарантії повій.

Стаття 2. Визначення термінів
1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
послуги інтимного характеру – еротичний, порнографічний показ, демонстрація особою тіла іншій особі на платній основі;
повія – фізична особа – підприємець, яка надає послуги інтимного характеру, виконує статевій акт з іншою особою на платній основі;
проституція – вид підприємницької діяльності метою якого є надання послуг інтимного характеру, вжиття особою дій чи заходів, які роблять її доступною, для виконання статевого акту дій з іншою особою на платній основі;
секс-заклад – юридична особа де повії надають послуги інтимного характеру, виконують статеві акти з іншими особами на платній основі.

Стаття 3. Законодавство у сфері проституції, діяльності секс-закладів
1. Відносини, які виникають у сфері проституції, діяльності секс-закладів, регулюються Конституцією України, цим Законом, Кодексом законів про працю України, іншими законами та нормативно-правовими актами України.
Стаття 4. Міжнародні договори
1. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Розділ ІІ. ДІЯЛЬНІСТЬ ПОВІЙ ТА СЕКС-ЗАКЛАДІВ

Стаття 5. Діяльність повії
1. Повія зобов’язана:
проходити в установленому законодавством порядку попередній та періодичний медичний огляд;
дбати про особисту безпеку і здоров’я, а також про безпеку і здоров’я особи із якою виконує статевий акт.
3. Повія надає послуги інтимного характеру, виконує статевий акт з іншою особою на платній основі за взаємним бажанням.
4. Повія може надавати послуги інтимного характеру, виконувати статевий акт з іншою особою на платній основі у секс-закладі.
5. Повія несе безпосередню відповідальність за порушення вимог частини першої цієї статті.

Стаття 6. Діяльність секс-закладів
1. Секс-заклад — юридична особа де повії надають послуги інтимного характеру, виконують статеві акти з іншими особами на платній основі.
2. Забороняється відвідувати секс-заклади особам, які не досягли 18 років. Відповідальність за порушення правил допуску до секс-закладу осіб, зазначених у частині першій цієї статті , покладається на власника секс-закладу.
3. При вході до секс-закладу власник секс-закладу або уповноважена ним особа зобов’язана ідентифікувати фізичну особу – відвідувача секс-закладу шляхом пред’явлення нею документа, що посвідчує особу, із зазначенням дати народження.
4. Правила відвідування секс-закладу розробляються та затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина.
Правила відвідування секс-закладу не повинні суперечити цьому Закону.
5. Секс-заклади дозволяється розміщувати у будь-яких місцях, за винятком:
безпосередньо в будівлях, в яких розміщено органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування;
у державних наукових установах, закладах охорони здоров’я, установах пошти та зв’язку;
у дошкільних закладах освіти, середніх загальноосвітніх школах та в інших навчальних закладах, а також на територіях, закріплених за ними, у порядку, встановленому законом;
у закладах культури (в тому числі бібліотеках, музеях, театрах, виставкових галереях);
у приміщеннях спеціалізованих дитячих розважальних центрів;
у приміщеннях культових будівель та споруд, а також приміщеннях, які належать релігійним організаціям;
у приміщеннях, що належать до житлового фонду та в жилих будинках;
в об’єктах незавершеного будівництва, кіосках, навісах і пересувних малих архітектурних формах.

Розділ ІІІ. СОЦІАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПОВІЙ

Стаття 7. Соціальні гарантії повій
1. Держава сприяє розвитку секс-закладів, вживає заходів підвищення іміджу праці повій, сприяє діяльності професійних спілок та громадських організацій у сфері проституції, діяльності секс-закладів.
2. Повії користуються усіма соціальними гарантіями, що передбачені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства.

Стаття 8. Повноваження Верховної Ради України щодо регулювання сфери проституції та діяльності секс-закладів
1. Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики регулювання у сфері проституції та діяльності секс-закладів.

Стаття 9. Повноваження Кабінету Міністрів України щодо регулювання сфери проституції та діяльності секс-закладів
Реалізацію державної політики у сфері проституції та діяльності секс-закладів здійснює Кабінет Міністрів України безпосередньо та через центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина.
Кабінет Міністрів України:
розробляє основні напрями державної політики у сфері проституції та діяльності секс-закладів;
спрямовує і координує діяльність міністерств, інших центральних органів виконавчої влади у сфері проституції та діяльності секс-закладів;
здійснює інші повноваження передбачені цим Законом.

Стаття 10. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина в межах своїх повноважень:
забезпечує виконання цього Закону, інших нормативно-правових актів у сфері азартних ігор;
розробляє проекти нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;
здійснює державне регулювання діяльності у сфері проституції, діяльності секс-закладів;
здійснює міжнародне співробітництво у сфері проституції, діяльності секс-закладів.

Розділ ХII. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Відповідно до статей 8 та 58 Конституції України правовідносини, що виникли чи змінилися відповідно до положень законодавчих актів України, змінених цим Законом, припиняються не пізніш як з моменту набрання чинності цим Законом та не мають юридичних наслідків.
3. Відповідно до вимог статей 8, 19, 124 Конституції України органам державної влади, іншим суб’єктам владних повноважень привести свої рішення, включаючи судові рішення, прийняті чи змінені на підставі законодавчих актів України, змінених цим Законом, у відповідність з положеннями законодавчих актів у редакції цього Закону.
4. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1) Статтю 302 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25 — 26, ст. 131) виключити.
2) У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
статтю 1811 виключити;
у частині першій статті 218 слова та цифри «статтею 1811,» виключити;
пункт 3 частини другої статті 222 цифри «1811» виключити;
у абзаці другому пункту 1 частини першої статті 255 цифри «178 — 181 1» замінити цифрами «178 — 181»;
у пункті 1 частини другої статті 262 слова «у випадках, коли є підстави вважати, що особа займається проституцією,» виключити.
5. Кабінету Міністрів України:
у тримісячний строк після опублікування цього Закону подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із цим Законом;
у шестимісячний строк після опублікування цього Закону привести свої рішення у відповідність із цим Законом і забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їхніх нормативних актів у відповідність із цим Законом.